Quick File Renamer Lite 4.5

Quick File Renamer Lite 4.5

Rebrand Software, LLC – 3,2MB – Freeware –
This free version performs the most common file renaming task: it renames your files and adds sequential numbers. Simply drag and drop your files, type a new name, and you're done!

New names are displayed before you commit to any changes, and it never overwrites any files. There is no limit to the number of files you can rename.

For more advanced features, like adding prefixes, suffixes, or using music and photo metadata, please purchase the full version using the link provided in the application.

Tổng quan

Quick File Renamer Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Rebrand Software, LLC.

Phiên bản mới nhất của Quick File Renamer Lite là 4.5, phát hành vào ngày 13/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

Quick File Renamer Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,2MB.

Quick File Renamer Lite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Quick File Renamer Lite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản